مقالات تخصصی ارتودنسی

مقالات در کنگره های داخلی

مقالات در کنگره های داخلی
 1. جمیلیان ع . اثر میدان الکترومغناطیسی درحرکت دندان. سی و نهمین کنگره علمی وششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ,23-26فروردین 1378.
 2. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . گزارش یک موردبیمارناموفق درطرح درمان ارتودنسی جراحی. چهلمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ،26-23فروردین 1379.
 3. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، شادمهر ش .میزان تغییرات ارتفاع صورت و مقدار جلوآمدن Pogonion بعد ازجراحی Lefort I دربیماران . Orthosurgery چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 26- 23 فروردین 1379.
 4. شوکت بخش ع ، جمیلیان ع، بخشی ب . درمان open bite متوسط به وسیله دستگاه Lower anterior pull . چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 26-23 فروردین 1379 .
 5. شگفته راد ، جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . ارائه روش برای جلوگیری از افزایش اورجت حین اصلاح محور دندانهای قدامی پایین چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 26- 23 فروردین 1379.
 6. شوکت بخش ع ،جمیلیان ع ، فاعلی ف . درمان آسیمتری فک پایین توسط هیبرید فانکشنال . چهل ویکمین کنگره علمی سالانه وهشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران، 31-28 فروردین 1380.
 7. جمیلیان ع . اثردستگاه Tongue Appliance برمیزان جلوآمدگی فک بالا دربیماران شکاف لب وکام . چهل ودومین کنگره علمی سالانه و نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 27-30 فروردین 1381 .
 8. جمیلیان ع ، فداکار ت ، شوکت بخش ع . بررسی اثردستگاه Posterior Bite Plate دردرمان Open Bite دربیمارانMixed Dentition . اولین همایش علمی ا نجمن بهترین متخصص ارتودنسی ایران ، 29-27 شهریور 1381.
 9.  شوکت بخش ع ، جمیلیان ع . تاثیر تحریکات بیوا لکتریکال درحرکت دندان .اولین همایش علمی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 29-27 شهریور1381.
 10.  شوکت بخش ع ، جمیلیان ع . درمانOpen Bite توسط ارتودنسی ثابت . اولین همایش علمی انجمن ارتودنتیستهای ایران،29 -27 شهریور1381 .
 11. جمیلیان ع ، باستانی م . درمان بیماران دارای شکاف لب وکام دردوران Mixed Dentitionبا Missingدندانهای قدامی . دومین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیستهای ایران ، 29-27 آذر1381 .
 12. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، گل محمدی س . اثر بیرون آوردن پره مولراول فک پایین برروی فضای مولر سوم . چهل وسومین کنگره علمی سالانه و دهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 29-26 فروردین 1382 .
 13. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، فلاحی اردکانی ل . اثردستگاهTongue Appliance بررشد فک بالادربیمارانCl IIIهمراه باMaxillary Deficiency . چهل وچهارمین کنگره دندانپزشکی ایران ،25- 28 فروردین 1383.
 14. جمیلیان ع ، رستگاریان ح ، نوبخت س . مقایسه اثرضدباکتریایی Micro10+ ، Deconex ، Glutaraldehydeبرمیزان باکتری استافیلوکک اورئوس درقالبهای آلژیناتی . چهل وچهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران ، 25- 28 فروردین 1383.
 15. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . اثرعقب بردن فک پایین برروی پروفایل بافت نرم دربیماران . Cl II دومین کنگره بین المللی جراحی فک وصورت ، 17 مهر ماه 1383.
 16. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . درمان عقب بودن فک بالا دربیماران شکاف لب وکام . سومین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، 24 – 26 تیر1383.
 17. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . اثر دستگاه Modified Frankel در درمان بیماران Cl II Div I در دوران Mixed Dentition . چهل و ششمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ، 13 – 16 تیر ماه 1385.
 18. جمیلیان ع ، امین زاده م .Changes in pharyngeal airway and adenoid after mandibular setback surgery پنجمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 17-15 نوامبر 2006 .
 19. جمیلیان ع ، اثر دستگاه Tongue Appliance در بیماران Cl III در حال رشد . چهل و هفتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ، 22-25 خرداد ماه 1386.
 20. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . Concept جدید در درمانهای فانکشنال مال اکلوژن Cl II Div I . ششمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 10-12 بهمن ماه 1386 .
 21. جمیلیان ع ، مفایسه Twin Block و R-Appliance در درمان بیماران Cl II Div I در دوره دندانی مختلط . هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، 21-19 تیر ماه 1387
 22. جمیلیان ع ، اثر یک دستگاه جدید فانکشنال در درمان بیماران Cl II Div I در دوره درمانی مختلف . چهل و هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ، 30 مهر لغایت 3 آبان 1387
 23. جمیلیان ع ، mini screw application in treatment of Cl III malocclusion due to maxillary deficiency پنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 11-13 فوریه 2009
 24. جمیلیان ع ، کاربرد mini screw در درمان ناهنجاری کمبود رشد فک بالا در بیماران در حال رشد . چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 15-18 اردیبهشت 1388
 25. جمیلیان ع ، اثر دستگاه Reverse chin cup بر روی رشد فک بالا در بیماران Cl III . پنجاهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 21-24 اردیبهشت 1389
 26. جمیلیان ع ، Miniscrew Anchorage in Treating Class III Malocclusions and Maxillary Deficiency هشتمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران 19-21 May 2010 تهران – ایران
 27. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، تابان ط ، ایمانی ز ، نحوه درمان مال اکلوژن Cl III به علت کاهش رشد فک بالا در دوره Mixed dentition پنجمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکی عمومی ایران 24-21 دی ماه 1389
 28. جمیلیان ع ، تابان ط ، ایمانی ز ، بررسی اثر دستگاه Face mask و Reverse chin cup بر روی رشد فک بالا . پنجاه و یکمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 23-20 اردیبهشت 1390
 29. جمیلیان ع ، طرح درمان ارتودنسی در بیماران دارای وقفه تنفسی . پنجمین کنگره سراسری اختلالات خواب 27-30 اردیبهشت 90
 30. پوردانش ف ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، قربانی الف ، روش جراحی برای دیسترکشن استئوژنزیش متکی بر دندان در یک بیمار مبتلا به شکاف لب و کام . نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90
 31. شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، دهقان ف ، دستگاه فانکشنال R برای درمان بیماران کلاس 2 دسته یک در حال رشد . نهمین همایش بین المللی انجمن متخصص ارتودنسی ها ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90
 32. بهناز م ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، مقایسه دو روش درمانی Tongue Appliance fixed و Face mask به منظور درمان بیماران Cl III به علت Maxillary deficiency در کودکان در حال رشد . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
 33. مرادی نژاد م، شوکت بخش ر، طوماریان ل، جمیلیان ع، میرکریمی م. ارزیابی نتایج درمان با Tongue Plate و ترکیب Face Mask با اپلاینس متحرک داخل دهانی در بیماران در حال رشد. نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90.
 34. جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، فهیمی م ، حاج رضایی ر ، بررسی اثر 2 نوع دستگاه فانکشنال در بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد فک پایین . ششمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ، تهران 20-23 دی 90
 35. جمیلیان ع ، فهیمی م ، تابان ط ،بررسی اثر 2 نوع Face mask در بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد فک بالا . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
 36. بهناز م ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، مقایسه دو روش درمانی Tongue Appliance fixed و Face mask به منظور درمان بیماران Cl III به علت Maxillary deficiency در کودکان در حال رشد . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
 37. محبی ش ، جمیلیان ع ، بهناز م ، شوکت بخش ع ، استفاده از Miniscrew ها در درمان دفیشنسی ماگزیلا گزارش موردی . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
 38. شوکت بخش ر ، پوردانش ف ، جمیلیان ع ، قربانی الف ، بهناز م ، Hyrax application as a tooth born distractor for maxillary deficiency treatment of cleft lip and palate یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک و صورت ایران ، تهران 19-17 October 2012
 39. جمیلیان ع ، شوکت بخش ر ، پوردانش ف ، قربانی الف ، فهیمی م Comparison of two procedures for maxillary protraction: bone anchors versus face mask دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، تهران 26-24 October 2012
 40. جمیلیان ع ، شوکت بخش ر ، طوماریان ل ، فهیمی م ، تابان ط ، بررسی اثرات کلینیکی دستگاه های Face mask و Tongue plat در بیماران در حال رشد با کمبود رشد فک بالا . پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 27-24 اردیبهشت 1392
 41. جمیلیان ع،  بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت برای دندانهای سانترال فک بالا –پیگیری 5ساله ،سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیستها ی  ایران ، تهران 5-8 ، آذر 1392
 42. جمیلیان ع،  بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت برای دندانهای سانترال فک بالا –پیگیری 5ساله ، پنجاوچهارمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-16اردیبهشت 1393
 43. جمیلیان ع ,   The Effects of Rigid and Removable Facemask on Maxillary Deficiency in Growing Patients. دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، تهران 1-3 October 2014
 44. جمیلیان ع،  بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت برای دندانهای قدامی فک بالا، دومین کنگره بین المللی انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران ، تهران21-  23  2015  January
 45. جمیلیان ع   , پاک شیر ح, شوکت بخش ر, مختار ع.  اثر دستگاه فرانکل II و فرمند در درمان بیماران Cl II Div I با کاهش رشد فک پایین در زمان رشد. پنجاوپنجمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 22-25اردیبهشت 1394
 46. جمیلیان ع The effects of face mask and tongue plate on maxillary deficiency in growing patients –A randomized clinical trial, اولین  سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست های ایران ، تهران . هتل المپیک 22-23 مرداد  1394
 47. جمیلیان ع،  بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت برای دندانهای قدامی فک بالا، دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 10-13 شهریور 1394
 48. جمیلیان ع – Evaluation of soft & hard tissue Changes after Orthodontic and Bimaxillary surgery پنجاه و ششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران16-20 May 2016
 49. شوکت بخش ، جمیلیان ع,  اسلامی س ، Patients with unilateral lip and palate دوازدهمین کنگره  بین المللی تحقیقات دندانپزشکی ایران ، تهران1-3 دی 1395
 50. جمیلیان ع  ، انواع روشهای درمانی در مال اکلوژن کلاس 3  ، یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ، تهران 21-24 دی 1395
 51. جمیلیان ع، پیر هادی ا، رحیم زاد نهاوندی ش،Assessment of the bone defect using cone beam computed tomography پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ، تهران 7-10 فوریه 2017
 52. جمیلیان ع، Treatment of borderline clasIII malocclusion: Surgery versus orthodontics پنجاو هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران-1814 May  2017
 53. جمیلیان ع،سفیدابی ص، بررسی اثر درمانی R-Appliance و Twin Block  در بیماران با مال اکلوژن Class II  . هفتمین کنگره واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران 29-31شهریور 1396
 54. جمیلیان ع  ، بررسی دو روش درمان انواع مال اکلوژن کلاس 3  به علت کاهش رشد فک بالا در دوره Mixed dentition ، دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ، تهران ۱۹-2۲ دی 1396
 55. – بهمنی ب ، سفید ابی س ، جمیلیان ع،Effect of Maxillary Advancement on the Change in the Soft Tissues After Treatment of Patients with Class III Malocclusion. شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ، تهران 13-16 فوریه 2018
 56. سفید ابی س ، بهمنی ب ،  جمیلیان ع، Soft-Tissue Changes Associated with Different Surgical Procedures for Treating Class III Patientsشانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ، تهران 13-16 فوریه 2018
 57. جمیلیان ع.   ارتودنسی نوین R-Appliance   بیست و ششمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 25 الی27 مهر ماه 1397 هتل المپیک
 58. جمیلیان ع ،The effects of Farmand, Frankel-2 and Bionator on treatment of mandibular deficiency in the late mixed dentition هفدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهاردهمین  کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران  ، تهران 14-17  ابان  1398
 59. جمیلیان ع ، انواع روشهای درمانی در مال اکلوژن کلاس 3. شصت و یکمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران. تهران 24-26  خرداد 1401. مرکز دائمی نمایشگاههای ایران مال
دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام (پروفسور) بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *