استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 2

استراتژی درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 2

اثرات درمانی تصویر 2-14 بیماری 8 ساله را نشان می دهد که دارای کراس بایت قدامی چندین دندان، است. یک دستگاه ارتودنسی گسترش دهنده ی ماگزی...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 1

استراتژی درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 1

می توان در ارتودنسی مال اکلوژنهای کلاس III را به صورت گسترده ای به دو گروه مال اکلوژنهای تکاملی و غیر تکاملی تقسیم کرد. تعدادی از نویسن...

ادامه مطلب

تصحیح مال اکلوژن کلاس II با دستگاه ثابت قسمت 5

تصحیح مال اکلوژن کلاس II با دستگاه ثابت فصل 13 قسمت 5

با این حال تغییرات دندانی که شامل حرکت مزیالی و اکستروژن مولرهای پایین بودند، ثبات بسیار زیادی داشتند. حرکت مزیالی مولر پایین حین فاز د...

ادامه مطلب

تصحیح مال اکلوژن کلاس II با دستگاه ثابت قسمت 4

تصحیح مال اکلوژن کلاس II با دستگاه ثابت فصل 13 قسمت 4

برای اندازه گیری های دندانی در ارتودنسی از سوپرایمپوزیشن های ناحیه ای ماگزیلا در طول کورتکس پالاتال و بر روی جزئیات استخوانی داخلی و سط...

ادامه مطلب

تصحیح مال اکلوژن کلاسII بدون کشیدن دندان قسمت6

تصحیح مال اکلوژن کلاس II بدون کشیدن دندان فصل12 قسمت6

احتمالاً بتوان با استفاده از پوشش کامل کام در ترکیب با الاستیک های کلاس II  کوتاه برای تقویت انکورج خلفی، از دست دادن متقابل انکورج واح...

ادامه مطلب