مقالات تخصصی ارتودنسی

پایان نامه های تحقیقاتی

پایان نامه های تحقیقاتی

1- فتاحی ز. استاد راهنما : جمیلیان ع . تغییرارتفاع صورت دررابطه با پلان اکلوزال دربیماران Cl III درجراحیهای Set backمندیبل . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1728 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 80-1379
2- فاعلی ف . استاد راهنما : جمیلیان ع . اثردستگاه هیبرید فانکشنال بر آسیمتری مندیبل دربیماران درحال رشد . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1750 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 80-1379
3- درویش ه . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات بافت نرم به دنبال جراحی فک پایین دربیماران Cl III . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1818 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
4- مراحل اولیه تکامل EARLY STAGES OF DEVELOPMENT
5- معتمدی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . عوارض ناشی از عدم درمان کراس بایت . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1821 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 80-1379
6- قراچورلو ش . استاد راهنما : جمیلیان ع . درمان آسیمتری مندیبل در بالغین به روش ساژیتال استئوتومی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1838 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
7- باستانی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی میزان تغییرات خارقدامی بینی دربیماران شکاف لب وکام به دنبال استفاده از Tongue Appliance . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1859 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
8- ارجمند ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی پروفایل بافت نرم بیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهر تهران طی سالهای 81-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1888 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
9- گل محمدی س . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی اثر بیرون آوردن دندان پره مولراول فک پایین روی فضای مولرسوم . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1902 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
10- ایزدی ن .استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . بررسی اثر پلاک متحرک ارتودنسی برمیزان کاندیدا آلبیکنس . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1904 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
11- سعیدزاده پ . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . بررسی اثر پلاک متحرک ارتودنسی برمیزانpH دهان . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1922 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
12- سبب شناسی مشکلات ارتدنسی THE ETIOLOGY OF ORTHODONTIC PROBLEMS
13- عباسی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور : فربود م . بررسی میزان تغییرات ارتفاع قدامی صورت متعاقب کشیدن دندان پره مولراول دربیماران مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در سالهای 80-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 3048 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
14- دولوقاجار س . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . بررسی رابطه استفاده از دستگاههای متحرک ارتودنسی با تعداد میکروارگانیسم استرپتوکک موتانس . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 3072 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
15- فرازمند ر . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات سفالومتریک وعوامل مرتبط با آن درافراد با دندانهای مولاراول دائمی فک پایین کشیده شده ,مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در سالهای 80- 1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 3079 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
16- صفائیان ش . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات سفالومتریک بافت نرم بیماران Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion پس ازدرمان درکلینیک های ارتودنسی تهران درسالهای 81-1376 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 5006 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
17- اعتضاد س . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نیازبه درمانهای ارتودنسی دردانش آموزان دختر16-14 ساله شهرتهران درسال تحصیلی 82-1381 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 5024 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
18- نوبخت س . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . مقایسه اثرضدباکتریایی Glutaraldehyde , Deconex , Micro10+ برمیزان باکتری استافیلوکک اورئوس درقالب های آلژیناتی .مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 5039 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
19- یوسف پور ا . استاد راهنما : برادران نخجوانی . استاد مشاور: جمیلیان ع . بررسی شیوع آنومالیهای دندانی دربیماران مراجعه کننده به کلینیک آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی درسالهای 80-1379 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6007 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
20- طباطبایی ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی اندازه فضای حلقی دربیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به مطب خصوصی درشهر تهران طی سالهای 81-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6022 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
21- فلاحی ل . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی دستگاه داخل دهانی Tongue Appliance دربیماران Cl III مبتلا به عقب رفتگی فک بالا مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهر تهران در سالهای 1382-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6023 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
22- سپهیار ر . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: قاسمی م . بررسی رابطه کرودنیگ دندانهای قدامی فک پایین با وضعیت پریودنشیوم . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6035 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
23- الماسی آ . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی مرفولوژی مهره اول گردنی با وضعیت مال اکلوژن دربعدساژیتال درمراجعین به مطب خصوصی شهرتهران درسال82-1380 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6051 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
24- برنا ن . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی فضاهای حلقی دربیماران Cl III از نوع Maxillary Deficiency مراجعه کننده به مطب خصوصی طی سالهای77-1382 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 7005 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
25- شیخ الاسلامی ش . استاد راهنما : جمیلیان ع. بررسی تغییرات دنتواسکلتال درمان, به دنبال استفاده ازدستگاه Twin block بیماران Cl II Div I مراجعه کننده به مطب خصوصی شهرتهران درسالهای1383-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 7060 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛84-1383
26- هادی صادق پ . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج اثردستگاه Twin block برروی پروفایل بافت نرم بیماران Cl II Div I مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سالهای 83-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 7062 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
27- سبزقبایی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان Expansion فک بالا برروی انحراف فک پایین دربیماران مبتلا به کراس بایت خلقی دردورانMixed Dentition مراجعه کننده به مطب خصوصی در سالهای 84-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 8045 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
28- بابایان آ . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: نیری ف . بررسی شیوع شکاف لب وکام دربیمارستان دولتی امام خمینی شهرتهران درطی سالهای83-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9016 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 85-1384
29- آزاده ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی موقعیت استخوان لامي دربیماران اسکلتال ,Cl I Cl II Div I مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهرتهران درسالهای 84-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9025 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 85-1384
30- امین زاده م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسي تغييرات فضاي حلقي وآدنوئيد پس از جراحي setback منديبل در بيماران مبتلا به مال اكلوژن CL III ناشي از پروگناتيسم منديبل مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در تهران طي سالهاي84-1378 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9044 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 85 -1384
31- مرادی ا . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور : پیوندی ع . بررسی رابطه تنگی فک بالا با میزان شنوایی انتقالی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9073 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85-1384
32- جواهری م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی تغییرات ارتفاع عمودی صورت وعوامل مرتبط در افراد CL III بالغ ، بعد از set back مندیبل درطی سالهای 84-1378 مراجعه کننده به یک مطب خصوصی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 10016 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
33- ماهر م .استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی موقعیت استخوان هایوئید متعاقب جراحی Set back مندیبل در بیماران Cl III مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران در سالهای 83-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره7089 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
34- امین زاده م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات فضای حلقی وآدنوئید پس از جراحی set back مندیبل در بیماران مبتلا به مال اکلوژن Cl III ناشی از پروگناتیسم مندیبل مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درتهران طی سالهای 84-1378 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره9044 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
35- کاوه ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور قاسمی م . بررسی اثر ژل کلرهگزیدین 2% بر وضعیت لثه بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره11010، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 86- 1385
36- قاسمیان الف . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور قاسمی م . مقایسه تاثیر دو دهان شویه Orthokin و Oral B بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط In vltro . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره17027، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 88- 1387
37- مسعودی مطلق الف . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور سرکارات ف . بررسی تغییرات پروفایل بافت نرم صورت و عوامل مرتبط با آن متعاقب جراحی Lefort 1 در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی بین سالها 87-1382 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 17028، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
38- حکیمی میبدی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور نصوحی ن . بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای الاستومری ارتودنسی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 15051، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
39- موسوی ک . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور صغیری م . بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی مقاومت کششی چین های الاستومری . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 15082، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
40- رضوانی نژاد ر . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور مهرشادیان م ، ولایی ن . بررسی میزان صحت متدولوژی بازنگری منابع و اطلاعات موجود و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های سال تحصیلی 87-86 در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 18045 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
41- ایمانی ز . استاد راهنما : جمیلیان ع . مقایسه نتایج درمانی Face mask با دستگاه Reverse chin cup در بیماران Cl III مبتلا به عقب رفتگی فک بالا ، مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در بین سالها 89-1385 در شهر تهران ، پایان نامه شماره 19014 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 90- 1389
42- لسانی م ، استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی اثرQUIZ بر میزان یادگیری دانشجویان دندانپزشکی در بخش ارتودنسی ، پایان نامه 19003 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 90- 1389
43- تابان ط ، استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی Tongue Appliance با Facemask در بیماران با مال اکلوژن کلاس III با کمبود رشد فک بالا، مراجعه کننده به مطب خصوصی در شهر تهران در سالهای 1382-89 ، پایان نامه 22061 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 91- 1390
44- غلامی کوتنایی ن ، استاد راهنما جمیلیان ع ، استاد مشاور حاجی فتاحی ف .بررسی طول فرنوم لینگوال و عوارض مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران سال 91-1390 ، شماره پایان نامه 23544 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 92- 1391
45- – موسوی س ، استاد راهنما جمیلیان ع ، استاد مشاورعزیزی ا. بررسی رابطه طول فرنوم لینگوال با مال اکلوژن . شماره پایان نامه23543 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 92- 1391
46- توپچی ش، استاد راهنما جمیلیان ع. مقایسه تاثیر بزاق مصنوعی و دهانشویه های Oral B و Orthokin بر میزان آزادسازی یونهای نیکل و کروم در دو نوع سیم ارتودنسی. شماره پایان نامه 23922 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ، 1391-92.
47- صنایعی ش، استاد راهنما جمیلیان ع. برسی رابطه مال اکلوژن درمان شده با کیفیت زندگی. شماره پایان نامه 23942 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1393-92.
48- دامنی ا، استاد راهنما جمیلیان ع. برسی شیوع مال اکلوژن در دانش آموزان دختر 15-17 ساله شهر تهران در سال تحصیلی1392. شماره پایان نامه 23966 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1393-92.
49- حسینی خو ن، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاور دلورانی ع، ضغیری م ع، مقایسه تاثیر سطح مقطع گرد با مربع مستطیل سیم های نیتینول بر میزان آزادسازی یون های Ni و Ti (مطالعه Invitro)، شماره پایان نامه 21020 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1394-93.

دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام وقت بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *