Mooresh Mesh

دیاگرام Moorrees Mesh آناليز تناسبی صورت انسان فصل 15

دانلود در انتهای فصل تناسب صورت انسان به یادداشتهای باستانی از چین ، مصر وهند بر می گردد. این رویکرد به خوبی در کار هنرمندان رنسانس ...

ادامه مطلب

سوپرايمپوزيشن كليشه های سفالومتری

سوپرايمپوزيشن كليشه های سفالومتری فصل13

دانلود در انتهای فصل مقایسهء سفالومتری هایی که در فاصله های زمانی گرفته شده اند روشی است که محققین و متخصصین از آن استفاده می کنند ت...

ادامه مطلب