اصول تریسیگ سفالومتری

تكنيک تريسينگ و تشخيص لندماركها فصل4

دانلود در انتهای فصل قبل از هر اقدامي براي تريسکردن، آشنايي کامل با آناتومي سر، بخصوص اجزاء کرانيوم و صورت ضروري است. در اين رابطه ميت...

ادامه مطلب