استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 7

استراتژیهای درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 7

در کل، بیماران دارای دیسکرپانسی های اسکلتی قدامی خلفی مختصر و دیسکرپانسی فانکشنال CR-CO و بیماران low angle کاندیدهای خوبی برای درمان ا...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 5

استراتژیهای درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 5

می توان اثرات درمان ارتودنسیSH را با وضوح بیشتری توسط سوپرایمپوزیشن های سفالومتریک خواهرها در قبل و بعد از درمان مشاهده نمود (تصویر 8-1...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 4

استراتژیهای درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 4

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود رشد متعاقب مندیبل حین جهش رشدی زمان بلوغ، نتایج به دست آمده با درمان ارتودنسی ...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 2

استراتژی درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 2

اثرات درمانی تصویر 2-14 بیماری 8 ساله را نشان می دهد که دارای کراس بایت قدامی چندین دندان، است. یک دستگاه ارتودنسی گسترش دهنده ی ماگزی...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 1

استراتژی درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 1

می توان در ارتودنسی مال اکلوژنهای کلاس III را به صورت گسترده ای به دو گروه مال اکلوژنهای تکاملی و غیر تکاملی تقسیم کرد. تعدادی از نویسن...

ادامه مطلب