تصاویر ارتودنسی

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی

نمونه تصاویر ناهنجاری کلاس 3

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و غیر جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و غیر جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای روبرو نمونه کار ارتودنسی ناهنجاری فک کلاس 3 به روش ارتودنسی و غیر جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای سمت راست نمونه کار ارتودنسی ناهنجاری فک کلاس 3 به روش ارتودنسی و غیر جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای روبرو درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و غیر جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و غیر جراحی

تصاویر ناهنجاری کلاس 3

نمای روبرو از بیمار قبل و بعد از ارتودنسی بدون جراحی

تصاویر ناهنجاری کلاس 3

نمای سمت راست از بیمار قبل و بعد از ارتودنسی بدون جراحی

تصاویر ناهنجاری کلاس 3

نمای روبرو از بیمار قبل و بعد از ارتودنسی بدون جراحی

تصاویر ناهنجاری کلاس 3

نمای سمت راست از بیمار قبل و بعد از ارتودنسی بدون جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

تصویر قبل و بعد از درمان با روش ارتودنسی و غیر جراحی

ناهنجاری کلاس 3 ارتودنسی و جراحی

تصحیح جلوزدگی فک پایین با ارتودنسی به همراه جراحی فک

ارتودنسی کلاس3 بدون جراحی

قبل وبعد از درمان بیماری ارتودنسی وبدون جراحی در بیماری با جلوزدگی دندانهای فک پایین

پروفایل درمان کلاس 3

پروفایل قبل و بعد از ارتودنسی و جراحی د ربیماری با جلوزدگی فک پایین و عقب رفتگی فک بالا

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

 درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با ارتودنسی و جراحی فک

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا با ارتودنسی و جراحی فک

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با ارتودنسی و همراه جراحی فک

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین فقط با ارتودنسی و بدون جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با ارتودنسی و جراحی فک

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با ارتودنسی و جراحی فک

قبل و بعد ناهنجاری کلاس 3

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با جلوزدگی فک پایین و عقب رفتگی فک بالا تنها با ارتودنسی و بدون جراحی

ارتودنسی ناهنجاری کلاس 3

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با جلوزدگی فک پایین و عقب رفتگی فک بالا با ارتودنسی و بدون جراحی فک

قبل و بعد ارتوسرجری فک پایین

درمان عدم رشد فک بالا و جلوزدگی فک پایین با روش ارتودنسی و جراحی

ناهنجاری فک قبل بعد درمان

قبل و بعد از درمان بیمار با جلوزدگی فک پایین و عقب ماندگی فک بالا با ارتودنسی و جراحی فک

نمونه تصاویر ناهنجاری کلاس 2 دسته 1

درمان با ارتودنسی

نمای روبرو در بیمار دارای ناهنجاری فک و صورت کلاس 2 دسته 1

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

نمای سمت راست در بیمار دارای ناهنجاری فک و صورت کلاس 2 دسته 1

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای روبرو در بیمار دارای ناهنجاری فک و صورت کلاس 2 دسته 1

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای سمت راست در بیمار دارای ناهنجاری فک و صورت کلاس 2 دسته 1

قبل بعد درمان ارتودنسی فک پایین

قبل و بعد از ارتودنسی و جراحی در بیماری با کاهش رشد فک پایین

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

درمان عقب ماندگی رشد فک پایین

نمونه تصاویر ناهنجاری کلاس 2 دسته 2

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای روبرو درمان بیمار دارای ناهنجاری فک و صورت کلاس 2 دسته 2 به همراه شلوغی در دندان ها و دیپ بایت

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای سمت راست درمان بیمار دارای ناهنجاری فک و صورت کلاس 2 دسته 2 به همراه شلوغی در دندان ها و دیپ بایت

درمان ارتودنسی کمبود فضا

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با کمبود فضا برای رویش دندانها

درمان رشد فک با ارتودنسی

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با شلوغی دندانها و عدم رشد کافی فک

نمونه تصاویر ناهنجاری های فک اپن بایت

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای روبرو درمان دیپ بایت در بیمار بزرگسال به روش بدون جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای سمت راست درمان اپن بایت در بیمار بزرگسال به روش بدون جراحی

قبل بعد درمان اپن بایت

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با فاصله بین فک پایین و  فک بالا

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

نمونه کار ارتودنسی فاصله بین دندان های فک بالا و پایین

درمان ارتودنسی برای اپن بایت

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با فاصله بین فک پایین و فک بالا

قبل و بعد درمان بدون جراحی اپن بایت

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با فاصله بین فک پایین و  فک بالا

قبل بعد ناهنجاری اپن بایت

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با فاصله بین فک پایین و فک بالا

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با جلوزدگی فک پایین و عقب رفتگی فک بالا

نمونه تصاویر ناهنجاری های فک شکاف لب و کام یا لب شکری

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد درمان ارتودنسی در بیمار دارای شکاف لب و کام

تغییرات دندان قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد در بیمار دارای شکاف لب و کام

نمونه تصاویر ناهنجاری های فک دیپ بایت

ارتودنسی

درمان دیپ بایت در بیمار بزرگسال به روش ارتودنسی و بدون جراحی

قبل و بعد درمان دیپ بایت

قبل و بعد درمان ارتودنسی دیپ بایت

[heading_box_sc]نمونه تصاویر ناهنجاری انحراف فک پایین[/heading_box_sc]

نمونه تصاویر ناهنجاری انحراف فک پایین

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

نمای روبرو درمان انحراف فک پایین با ارتودنسی و بدون جراحی

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

 نمای سمت راست درمان انحراف فک پایین با ارتودنسی و بدون جراحی

نمونه تصاویر درمان شلوغی دندان ها

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد از ارتودنسی در بیماری با شلوغی دندان ها

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد از ارتودنسی در بیماری با شلوغی دندان ها

نا مرتبی و شلوغی دندان ها

نمای روبرو در بیمار با شلوغی دندان ها

نامرتبی و شلوغی دندان ها

نمای روبرو در بیمار با شلوغی دندان ها

نامرتبی و شلوغی دندان ها

نمای روبرو در بیمار با شلوغی دندان ها

نامرتبی و شلوغی دندان ها

نمای سمت راست در بیمار با شلوغی دندان ها

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد از ارتودنسی در بیمار با عدم فضای کافی جهت رویش دندان نیش

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد از ارتودنسی در بیمار با عدم فضای کافی جهت رویش دندان نیش

قبل و بعد درمان ارتودنسی شلوغی

قبل و بعد از درمان در بیماری با شلوغی دندانها

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

قبل و بعد از ارتودنسی در بیمار با عدم فضای کافی جهت رویش دندان نیش

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با  شلوغی دندانها

شلوغی دندان ها کراس بایت قدامی خلفی

قبل و بعد از درمان ارتودنسی با کراس بایت قدامی و خلفی  به همراه شلوغی دندانها

قبل بعد ارتودنسی کمبود فضا

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با کمبود فضا جهت رویش دندانهای دایمی

ایجاد فضا برای رویش دندان

 درمان ارتودنسی جهت ایجاد فضا به منظور رویش دندانهای دایمی

قبل و بعد درمان دندان های جلوزده

 قبل و بعد از درمان ارتودنسی در  بیماری با جلوزدگی دندانهای فک بالا به همراه شلوغی دندانها

ارتودنسی شلوغی دندان ها

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری  با تنگی فک بالا و شلوغی دندان ها

قبل بعد ارتودنسی شلوغی دندان

قبل و بعد از درمان ارتودنسی در بیماری با شلوغی دندانها و عدم وجود فضای کافی در قوس دندانی

نمونه تصاویر عدم رویش دندان

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

ایجاد فضا با ارتودنسی و کمک به رویش دندان های غائب

عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

ایجاد فضا با ارتودنسی و کمک به رویش دندان های غائب

درمان ارتودنسی دندان نهفته

قبل و بعد درمان دندان نهفته با ارتودنسی

درمان ارتودنسی دندان غایب

ایجاد فضا با ارتودنسی و کمک به رویش دندان های غائب

کراس بایت قدامی

کراس بایت قدامی

تصویر سمت راست از بیمار با کراس بایت قدامی

درمان کراس بایت قدامی

تصویر روبرو از بیمار با کراس بایت قدامی

نمونه درمان ارتودنسی اورجت

درمان ارتودنسی اورجت

قبل و بعد درمان ارتودنسی اورجت بدون جراحی

تماس کلینیک ارتودنسی دکتر جمیلیان
دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام وقت بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

54 دیدگاه برای “تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی

 1. Avatar داودیان گفت:

  سلام. دکتر جمیلیان. ایا دراوردن دندانها بر روی بافت نرم صورت اثر می گذارد

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. به طور قطع در اوردن دندان بر روی صورت و بر روی بینی و چانه بیمار اثر می گذارد

 2. سرور سرور گفت:

  تصاویر قبل و بعد و نمونه کارهای جامعی دارید از این که این تصاویر عالی را به اشتراک گذاشتین از شما ممنونم. خسته نباشید

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. ممنون از لطف شما

 3. سیما سیما گفت:

  لطفا تصاویر قبل و بعد مربوط به درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت و متحرک را هم بگذارید

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. این تصاویر در قسمت گالری وجود دارند.

 4. Avatar نوشین گفت:

  سلام اقای دکتر شما ارتودنسی لینگوال هم انجام میدین؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. ارتودنسی لینگوال به علت مشکلاتی که برای بیمار دارد مثلا فضای زبان را می گیرد و باعث ازردگی بیمار می شود تو صیه نمی شود و من در مطب ارتودنسی لینگوال انجام نمی دهم. روشهای یگر ارتودنسی نامریی وجوددارد که در مطب انجام می شود . می توانید از مطب وقت معاینه بگیرید تا حضوری رو شهای دیگر معرفی شوند. معاینه رایگان است یا به قسمت ارتودنسی نا مریی در سایت مراجعه نمایید

 5. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

  سلام. بهتر این می بود که شما دکتری را انتخاب می کردید که در اصفهان مطب داشته باشد. چون ممکن است سیم شما شکسته شود و باید منتظر باشید تا ماه دیگر که بتوانید منخصص ارتودنسی خودتان را پیدا کند. در اصفهان متخصصین بسیاری وجود داردکه دارای مطب هستند . بهتر است متخصصی را برای درمان انتخاب کنید که مطب داشته باشد و دارای تابلو باشد نه اینکه زیر پوشش دکتر دیگری کار کند. در ضمن اصفهان دانشکده دندانپزشکی هم دارد که بیمار ارتودنسی می پذیرد. در مورد جراحی طول عاج باید گفت براساس شرایط بیمار باید این جراحی انجام شود و چون من شرایط دندانی شما را نمی دانم نمی توانم اظهار نظر کنم. در ضمن اگر بیمار به این جراحی نیاز داشته باشد عوارضی ندارد.

  1. Avatar فاطمه گفت:

   خیلی ممنونم از پاسختون آقای دکتر،بله متاسفانه من با راهنمایی آشنایان و تعریف هایی که از کار دکتر شنیدم این متخصص را انتخاب کردم و این هفت ماهی که گذشته بسیار پشیمان و افسرده شدم به خاطر طولانی شدن ویزیت ها.آیا در درمان ارتودنسی امکان اینکه به متخصص دیگری برای ادامه درمان مراجعه کنم هست یا باید تا پایان درمان زیر نظر همین دکتر باشم؟

   1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

    سلام. شما می توانید دکتر متخصص ارتودنسی خودتان را عوض کنید

  2. Avatar Fateme گفت:

   سلام دکتر من۱۸ سال دارم و مشکل اپن بایت تقریبا شدید دارم که تو تکلمم تاثیر گذاشته ولی شنیدم باید حتما جراحی بشه تا مشکل بر طرف بشه ایا راهی به غیر از جراحی هم وجود داره؟؟

   1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

    با سلام . درمان اپن بایت در 18 سالگی نیاز به ارتودنسی ثابت بهمراه جراحی فک و صورت دارد.

 6. Avatar مینا گفت:

  سلام اقای دکتر حالتون خوبه من خانم ۲۹ ساله هستم از مازندران کلاردشت و دندونهام بنظر خودم خوب نیست راضی نیستم چندبن بار رفتم به دکتر نشون دادم اما گفتن احتیاج نداره و یا اینکه روش درمان به غیر از ارتودنسی برای شما وجود نداره اقای دکتر امکان داره عکسهامو براتون بفرستم وشما که در این زمینه تخصص دارید نظر بدید. من دنبال روش کم هزینه و فوری هستم.

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام
   اطلاعاتی را که شما در مورد مشکل دندانی فکی مرقوم فرموده اید ناقص و کم است . برای دادن طرح درمان صحیح نیاز به اطلاعات بیشتری است . مثلا اطلاعاتی راجع به شیب دندانها ، وضعیت فکین ، نیمرخ بیمار ، میزان شلوغی دندانها ، وضعیت رادیوگرافی بیمار و غیره. بنابراین به شما توصیه میشود برای طرح درمان مناسب از مطب وقت معاینه بگیرید. معاینه رایگان است.

 7. Avatar سیامک گفت:

  سلام اقای دکتر جمیلیان.
  درمان ارتودنسی ثابت چند سال طول میکشد

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. به طور متوسط درمان ارتودنسی ثابت دو سال طول می کشد

 8. Avatar Mitra گفت:

  خیلی عالی و کامل توضیح دادید.ممنون

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. ممنون از شما

 9. Avatar امیرحسین گفت:

  سلام آقای دکتر آیا ارتودنسی در کوچک شدن لب ها تاثیری داره؟چه بالا چه پایین

  1. دکتر جمیلیان متخصص ارتودنسی دکتر جمیلیان متخصص ارتودنسی گفت:

   سلام در برخی موارد که دندان ها جلوزده است و ناهنجاری فک منجر به برجسته تر شدن لب ها است مسلما بعد از درمان ارتودنسی و رفع ناهنجاری لب ها تغییر خواهند کرد در تصاویر قبل و بعد ارتودنسی نیز مشاهده می کنید که درمان ارتودنسی بر روی بافت نرم و حتی وضعیت بینی بیمار تاثیر می گذارد و اجزای صورت در جای استاندارد خود باز می گردند

 10. Avatar آوات گفت:

  سلام آقای دکتر، من قبلاً به دلیل کج بودن یکی از دندان های پیش فک بالا، ارتودنسی انجام دادم، البته پیش دکتر متخصص ارتودنسی نبود، دو تا دندان آسیای کوچک که داخلی تر هستند از فک بالای من کشیده شد. در حالی که فقط یک دندان پیشم کج بود. الان احساس میکنم فکم جمع شده و وقتی میخندم کناره های دهانم کمی خالی میشود. به نظر شما آیا کشیدن دندان ضرورت داشته؟ و آیا میشود نقص ایجاد شده را رفع کرد؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. کشیدن دندان ضرورت نداشته و نقص ایجاد شده را با ارتودنسی مجدد می توان رفع کرد.

 11. Avatar عاج گفت:

  درمان ارتودنسی ثابت چند سال طول می کشد

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. درمان ارتودنسی ثابت به طور متوسط یک سال ونیم ططول می کشد

 12. Avatar مريم رضايي گفت:

  سلام وقت بخير آقاي دکتر خسته نباشيد من در فک پايين دچار شلوغي هستم/ دو دندان ثناياي کناري م تو رفتگي داره و دو دندان آسياي کوچک هم مقداري پايين آمدگي دارند کلا 4 دندان عقل هم از اول در فک نداشتم. سنم 37 است و 5 روکش در فک پايين دارم پيش دکتري براي مشاوره براي اردتودنسي رفتم ايشان پيشنهاد کشيدن يک دندان ثناياي مياني را دادند . آيا به نظر شما مي شود با حذف يک دندان به نتيجه مطلوب رسيد يا نياز به کشيدن دو دندان براي قرينه شدن است. من چون شاغل هستم براي شرايطي که توضيح دادم آيا ارتودنسي نامرئي جواب مي دهد يا خير؟ ممنون از وقتي که براي پاسخ به پرسش ها اختصاص مي دهيد.

  1. Abdolreza Jamilian Orthodontist Abdolreza Jamilian Orthodontist گفت:

   سلام به طور معمول دندان ها به طور قرینه کشیده می شود. بسته به نوع روش ارتودنسی که پزشک متخصص ارتودنسی انتخاب می کند این کار انجام می شود. برای ردیف کردن دندان های شلوغ می توان از انواع مختلف ارتودنسی نامرئی استفاده کرد. همچینین ارتودنسی متحرک برای استفاده در شب و هنگامی که در محل کار و اجتماع حضور ندارید می تواند بسیار کمک کننده باشد. پیشنهاد می کنم برای انتخاب بهترین روش درمان ارتودنسی با چند متخصص ارتودنسی با تجربه در این زمینه مشورت کنید و بهترین متخصص ارتودنسی را برای رسیدن به نتیجه سریع و دلخواه انتخاب کنید.

 13. Avatar فتاحي گفت:

  سلام اقاي دكتر ممنون از بابت اطلاعات كاملتون من حدود سن١٥سالگي دندونام رو ارتودنسي كردم حدود سه سال اتودنسي روي دندونام بود بعد از سه سال كه دندونام مرتب شد دندون عقل نهفته داشتم كه تو فك پايينم به دندونام فشار اورد و يك مقدار جابه جا كرد دندونامو ولي جراحي كردم دندون عقل هر دو طرف فك پايينم رو در اوردم ولي دندونام ديگه سر جاش برنگشت با توجه به اين كه الان ٢٨سالمه شما چه درماني رو براي جابه جايي دندونام پيشنهاد ميكنيد زياد نيست مقدارش ولي مشخصه

  1. Abdolreza Jamilian Orthodontist Abdolreza Jamilian Orthodontist گفت:

   متاسفانه بعد از کشیدن دندان عقل دندان ها خود به خود سر جای خود باز نمی گردند. توصیه می کنم به یک متخصص ارتودنسی مراجعه کنید و در صورت تایید ایشان با دستگاه ارتودنسی متحرک مشکل را برطرف کنید. این دستگاه معمولا برای ارتودنسی بزرگسالان توصیه می شود و مزاحمی برای زندگی روزمره آنها نیست.

 14. Avatar Somaye گفت:

  سلام اقای دکتر من دندون جلوم فک بالا فاصله داره میشه با ارتودنسی به هم متصل بشه امکانش هست؟🙏🙏

  1. Dr Jamilian Dr Jamilian گفت:

   سلام به طور معمول فاصله بین دندان ها با ارتودنسی بسته می شود. اگر این فاصله بسیار زیاد باشد و دچار غیبت دندانی باشید با ارتودنسی فاصله بین دندان ها تنظیم می شود و در نهایت کاشت دندان انجام می شود.

 15. Avatar نیکی گفت:

  سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم ایا هزینه قستی هم میشه؟
  ممنون

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. قسمتی از هزینه ابتدا و مابقی به طور اقساط دریافت می شود.

 16. Avatar سیما گفت:

  سلام اقای دکتر وقت شما بخیر باشه
  من خانومی ۳۲ ساله هستم و قبلا به دلیل مشکل ردیف نبودن دندانهام به پزشک جهت انجام ارتودنسی مراجعه کرده بودم و حدودا ۱۰ روزه که پزشکم ابزار ارتودنسی رو از روی دندانهام جمع کردند. الان باید مرحله ی قالب گذاری رو انجام بدم. اما با مشکل مواجه شدم و البته هنوز پزشکم درجریان نیستن تا زمانی بهشون مراجعه کنم. خیلی نگران بودم و میخواستم از شما مشورت بگیرم. در مورد اینکه، دندانهای ردیف پایینم کاملا جفت همدیگه شدن و حتی یک کاغذ هم از بینشون عبور نمیکنه. اما دندانهای ردیف بالایز ظاهرا بینشون هنوز فضا بیش از حده چون از روزی که ابزار ارتودنسی رو جمع کردند مرتب غذا لابلای دندونم میره و بخاطر فشاری که روی لثه ها میاد بینهایت دردناکه و واقعا ممکن نیست که با خوردن هرچیزی مرتب از مسواک و خلال و نخ دندان استفاده کرد. هرخوراکی بلافاصله در بین دندانهای اسیاب اول و دوم و اسیاب کوچک اول و دوم وارد میشه .همچنین بین دو دندان ثنایای میانی هم فاصله ای هست که اگر میوه ای رو گاز بزنم فورا وارد فاصله ی بین این دو دندان میشه و بسیار دردناکه.

  ممنون میشم بفرمایید ایا به نظر شما پزشکم میخوان این مشکل رو با گذاشتن قالب حل کنند که اینقدر زود سیمها رو باز کردند؟ یا وقتی درجریان مشکلم قرار بگیرند مجددا باید سیمها وصل بشه تا دندانها کاملا جفت همدیگه باشند؟

  اقای دکتر ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید چون واقعا این مسله باعث نگرانی شدید و مشغله ذهنی من شده.

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. وقتی که کاملا فضای بین دندان ها بسته شده باشد باید سیم ها باز شود . حالا اگه سیم ها باز شده و فاصله ایجاد شده باید با ارتودنسی متحرک بسته نمی شود باید ارتودنسی ثابت باشد مگر در شرایط خاص باشه.بهتر است شما از متخصص ارتودنسی معالجتون بخواهید که گارانتی بسته شدن فضاها را به شما بدهد. چون من رادیوگرافی دندانها ، شرایط و شیب دندان های شما را ندارم نمی توانم نظر نهایی را بدهم.ولی باید دانست که آن فضاها با ارتودنسی ثابت بسته می شود.

 17. Avatar ترنم بهبودی گفت:

  سلام.اقای دکتر.ساکن شهرستان نجف اباد اصفهان هستم.دخترم هشت سالشه دندوناش چندتا کج درامده.پیش متخصص ارتودنسی بردمش گفت وقتی سیزده ساله شد بیارش.اما شما نوشتید از هفت سالگی.خیلی نگرانم.دندان شیری اسیابی اول هم مدتی است افتاده خیلی زودتر از همسنی هاش.لطفا راهنماییم کنید.ممنون از لطفتان.موفقیتتان روز افزون

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام اگر بیمار مشکل فکی دارد حتما در سن 7 یا 8 سالگی درمان شروع شود. مشکل فک در سن پایین با دسنگاه فک می توان درمان کرد. سن 13 سالگی دیر است. اگر مشکل دندانی است یکی ، دو سال بعد هم می شود بهتر است برای معاینه به مطب مراجعه نمایید تا از نزدیک شرح مشکل بیان گردد.

 18. Avatar محمد گفت:

  سلام آقای دکتر میخاستم بدونم آیا در شهر یزدم متخصص هست؟چون ب شهرای دیگ دورم
  آقای دکتر من 18 سالمه نمیدونم مشکل از فکه یا چونم خودم میفهمم ب سمت راست متمایل شده ازین بابت نگرانم ک نشه درستش کرد اخه تو روحیم تاثیر گذاشته آیاا امکانشم هس تو این سن بدون جراحی باشه؟اگ درست شد آیا امکان برگشتش ب همین حالت هست یا نه؟
  خیلی ممنونم

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام می توانید تهران به بنده مطب مراجعه نمایید . ما مراجعه کننده از جنوب و غرب کشور داریم . شماره مطب 22011892 برای گرفتن وقت قبلی تماس حاصل فرمایید.می توانید از طریق سایت دنبال متخصص ارتودنسی در شهر یزد باشید .

 19. Avatar علیی گفت:

  سلام اقای دکتر میخاستم بدونم در شهر یزدم دکتر متخصصی سراغ دارین
  اگ میشناسین لطفا اسم و نشانیشون رو بهم بگید با تشکر از سایت خوبتون

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام . من نمی شناسم. ولی می توانید از طریق سایت متخصص ارتودنتیست در شهر یزد را پیدا کنید.

 20. Avatar ماعده گفت:

  سلام آقای دکتر من ۱۷ سال دارم وقتی با بازو بسته کردم دهنم صدای تقی می شنوم من فک پایینم عقب تر از بالاس با روی هم قرار دادن دندونم فکم میاد جلو ب نظر شما با ارتودنسی درست میشه من رفتم دکتر گفت باید جراحی بشه ؟؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. درمان دندان و فکین شما ارتودنسی ثابت در حین درمان جراحی فک لازم است.

 21. Avatar روشنک گفت:

  سلام آقای دکتر دختر من ۱0 سال دارد فک پایینم عقب تر از بالاست با روی هم قرار دادن دندونم فکم میاد جلو ب نظر شما با ارتودنسی درست میشه ؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. بله ، باید معاینه کلینیکی انجام شود . می توانید با شماره تلفن 22011892 جهت گرفتن وقت قبلی تماس حاصل نمایید. حضورا راهنمایی خواهید شد.

 22. Avatar آرمين گفت:

  با سلام خدمت آقاي دكتر
  آيا تو سن 48 سالگي هم ارتودنسي جواب ميده؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. بله، ارتودنسی برای افراد 40 تا 45سال انجام شده است. محدودیت سنی ندارد . باید دندانها معاینه شود و بررسی شود. می توانید با شماره تلفن مطب 22011892 جهت گرفتن وقت قبلی تماس بگیرید.

 23. Avatar فائزه گفت:

  سلام
  آیا درمان فاصله جزئی بین دندان ها با ارتودنسی ثابت کمتر از الاینر ها هست؟ و لطفا بفرمایید بطور متوسط چه مدتی طول میکشه فاصله از بین بره
  ۲۳ ساله هستم
  خیلی متشکرم

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. برای اینکه جواب درستی به سوال شما داده شود باید معاینه کلینیکی انجام شود. در هنگام معاینه نوع دستگاه، طول درمان، روش درمان اعم از درمانهای ثابت، متحرک ویا جراحی، هزینه ارتودنسی و یا غیره به شما گفته می شود. معاینه رایگان است می توانید از مطب وقت بگیرید. تلفن 22011892

 24. Avatar محمد گفت:

  با سلام و احترام
  آقای دکتر این درسته که در سن های بالا انجام ارتودنسی باعث لق شدن دندان ها می‌شود ؟؟؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. اگر طرح درمان ارتودنسی شما خوب و درست باشد چنین اتفاقی امکان پذیر نیست.

 25. Avatar محمدرائی گفت:

  با سلام و احترام
  آقای دکتر بنده ۳۲ سالم هست،
  این درست است که یکی از عوارض ارتودنسی در سن های بالا این است که احتمال لق شدن دندان ها بعد از ارتودنسی وجود دارد؟؟؟؟؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. خیر اگر طرح درمان ارتودنسی خوب و درست باشد چنین اتفاقی نمی افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *