الدکتور جمیلیان اخصائی تقویم الاسنان

عن الدکتور جمیلیان اخصائی تقویم الاسنان

الدکتور جمیلیان اخصائی جراحه تقویم الاسنان لدیه زماله المتخصصه الجراحیه و تشوهات الوجه و الفک. یعمل حالیا استاذا متفرغا لتقویم الاسنان فی کلیه طب الاسنان جامعه آزاد الاسلامیه لدیه درجه تخصص فی ایران ایضا درجه تخصص فی اروبیه، عضو فی جمعیه تقویم الاسنان الایرانیه، الرابطه الدولیه لتقویم الاسنان، الجمعیه الامریکیه لتقویم الاسنان، عضو فی جمعیه تقویم الاسنان الاوروبیه.