مکانیک های بیولوژیک حرکت ارتودنتیک دندان قسمت1

مکانیک های بیولوژیک حرکت ارتودنتیک دندان فصل5 قسمت1

هدف این فصل بررسی روابط بین بیومکانیک ارتودنسی و پروسه های بیولوژیک متضمن آنها است. موضوعات مورد بحث، شامل عوامل موثر بر حرکت دندان، مل...

ادامه مطلب