facebook link english language persian language

تهران . خیابان ولی عصر ، بالاتر از چهار راه پارک وی ، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان پسیان ، پلاک ۱۴ طبقه ۵ واحد ۵۵ کد پستی ۱۹۸۶۹۴۴۷۶۸

مقالات ارتودنسی دکتر جمیلیان


     fbصفحه دکتر جمیلیان را در فیسبوک لایک کنید

مقالات در مجلات داخلی

1- اثر ایبوپروفن درکاهش میزان درد در بیماران تحت درمان ارتودنسی
2- رابطه سن مینایی با مقاومت براکت اتصال یافته در شرایط invitro
3- اثرمیدان آهنربا روی حرکت دندانها در درمانهای ارتودنسی
4- سیستم نیروهای مگنتیک دردرمانهای ارتودنسی توسط دستگاههای متحرک
5- اثردرآوردن دندانهاي پره مولراول برروي نيمرخ بافت نرم درمال اکلوژن class I با Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion
6- مقایسه اثرضد باکتریایی میکروتن ، دکونکس و گلوتارآلدهید بر میزان باکتری استافیلوکوک اورئوس درقالب های آلژیناتی
7- بررسی رابطه تنگی فک بالا با میزان شنوایی انتقالی
8- اثر دستگاه Twin block بر پروفایل بافت نرم در بیماران Cl II Div I
9- شیوع شکاف لب و کام در بیمارستان امام خمینی شهر تهران در طی سالهای 1383-1378
10- استفاده از Mini Screw و کشش Cl III در درمان کمبود رشد فک بالا
11- بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای الاستومری ارتودنسی
12- مقایسه تاثیر دو دهان شویه Ortho kin و Oral B بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط In Vitro
13- درمان عدم قرینگی فک پایین همراه با استفاده از دندان لترال بجای سانترال بالا
14- اثر Lower anterior high pull headgear در درمان Open bite متوسط در بالغین


چاپ کتاب

1- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع . اصول بیومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی . چاپ اول ، تهران : سوگند ؛ 1379 .
2- جمیلیان ع . رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006 . چاپ اول ، تهران : شایان نمودار ; 1386 .
3- جمیلیان ع ، اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات جعفری، 1391.


مقالات در کنگره های داخلی

1- جمیلیان ع . اثر میدان الکترومغناطیسی درحرکت دندان . سی و نهمین کنگره علمی وششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ,23-26فروردین 1378.
2- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . گزارش یک موردبیمارناموفق درطرح درمان ارتودنسی جراحی . چهلمین کنگره سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ،26-23فروردین 1379.
3- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، شادمهر ش .میزان تغییرات ارتفاع صورت و مقدار جلوآمدن Pogonion بعد ازجراحی Lefort I دربیماران . Orthosurgery چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 26- 23 فروردین 1379.
4- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، بخشی ب . درمان open bite متوسط به وسیله دستگاه Lower anterior pull . چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 26-23 فروردین 1379 .
5- شگفته راد ، جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . ارائه روش برای جلوگیری از افزایش اورجت حین اصلاح محور دندانهای قدامی پایین چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 26- 23 فروردین 1379.
6- شوکت بخش ع ،جمیلیان ع ، فاعلی ف . درمان آسیمتری فک پایین توسط هیبرید فانکشنال . چهل ویکمین کنگره علمی سالانه وهشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران، 31-28 فروردین 1380.
7- جمیلیان ع . اثردستگاه Tongue Appliance برمیزان جلوآمدگی فک بالا دربیماران شکاف لب وکام . چهل ودومین کنگره علمی سالانه و نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 27-30 فروردین 1381 .
8- جمیلیان ع ، فداکار ت ، شوکت بخش ع . بررسی اثردستگاه Posterior Bite Plate دردرمان Open Bite دربیمارانMixed Dentition . اولین همایش علمی ا نجمن ارتودنتیستهای ایران ، 29-27 شهریور 1381.
9- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع . تاثیر تحریکات بیوا لکتریکال درحرکت دندان .اولین همایش علمی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 29-27 شهریور1381.
10- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع . درمانOpen Bite توسط ارتودنسی ثابت . اولین همایش علمی انجمن ارتودنتیستهای ایران،29 -27 شهریور1381 .
11- جمیلیان ع ، باستانی م . درمان بیماران دارای شکاف لب وکام دردوران Mixed Dentitionبا Missingدندانهای قدامی . دومین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیستهای ایران ، 29-27 آذر1381 .
12- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، گل محمدی س . اثر بیرون آوردن پره مولراول فک پایین برروی فضای مولر سوم . چهل وسومین کنگره علمی سالانه و دهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، 29-26 فروردین 1382 .
13- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، فلاحی اردکانی ل . اثردستگاهTongue Appliance بررشد فک بالادربیمارانCl IIIهمراه باMaxillary Deficiency . چهل وچهارمین کنگره دندانپزشکی ایران ،25- 28 فروردین 1383.
14- جمیلیان ع ، رستگاریان ح ، نوبخت س . مقایسه اثرضدباکتریایی Micro10+ ، Deconex ، Glutaraldehydeبرمیزان باکتری استافیلوکک اورئوس درقالبهای آلژیناتی . چهل وچهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران ، 25- 28 فروردین 1383.
15- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . اثرعقب بردن فک پایین برروی پروفایل بافت نرم دربیماران . Cl II دومین کنگره بین المللی جراحی فک وصورت ، 17 مهر ماه 1383.
16- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . درمان عقب بودن فک بالا دربیماران شکاف لب وکام . سومین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، 24 - 26 تیر1383.
17- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . اثر دستگاه Modified Frankel در درمان بیماران Cl II Div I در دوران Mixed Dentition . چهل و ششمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ، 13 - 16 تیر ماه 1385.
18- جمیلیان ع ، امین زاده م .Changes in pharyngeal airway and adenoid after mandibular setback surgery پنجمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 17-15 نوامبر 2006 .
19- جمیلیان ع ، اثر دستگاه Tongue Appliance در بیماران Cl III در حال رشد . چهل و هفتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ، 22-25 خرداد ماه 1386.
20- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع . Concept جدید در درمانهای فانکشنال مال اکلوژن Cl II Div I . ششمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 10-12 بهمن ماه 1386 .
21- جمیلیان ع ، مفایسه Twin Block و R-Appliance در درمان بیماران Cl II Div I در دوره دندانی مختلط . هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ، 21-19 تیر ماه 1387
22- جمیلیان ع ، اثر یک دستگاه جدید فانکشنال در درمان بیماران Cl II Div I در دوره درمانی مختلف . چهل و هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ، 30 مهر لغایت 3 آبان 1387
23- جمیلیان ع ، mini screw application in treatment of Cl III malocclusion due to maxillary deficiency پنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 11-13 فوریه 2009
24- جمیلیان ع ، کاربرد mini screw در درمان ناهنجاری کمبود رشد فک بالا در بیماران در حال رشد . چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 15-18 اردیبهشت 1388
25- جمیلیان ع ، اثر دستگاه Reverse chin cup بر روی رشد فک بالا در بیماران Cl III . پنجاهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 21-24 اردیبهشت 1389
26- جمیلیان ع ، Miniscrew Anchorage in Treating Class III Malocclusions and Maxillary Deficiency هشتمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران 19-21 May 2010 تهران – ایران
27- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، تابان ط ، ایمانی ز ، نحوه درمان مال اکلوژن Cl III به علت کاهش رشد فک بالا در دوره Mixed dentition پنجمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکی عمومی ایران 24-21 دی ماه 1389
28- جمیلیان ع ، تابان ط ، ایمانی ز ، بررسی اثر دستگاه Face mask و Reverse chin cup بر روی رشد فک بالا . پنجاه و یکمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 23-20 اردیبهشت 1390
29- جمیلیان ع ، طرح درمان ارتودنسی در بیماران دارای وقفه تنفسی . پنجمین کنگره سراسری اختلالات خواب 27-30 اردیبهشت 90
30- پوردانش ف ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، قربانی الف ، روش جراحی برای دیسترکشن استئوژنزیش متکی بر دندان در یک بیمار مبتلا به شکاف لب و کام . نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90
31- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، دهقان ف ، دستگاه فانکشنال R برای درمان بیماران کلاس 2 دسته یک در حال رشد . نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90
32- بهناز م ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، مقایسه دو روش درمانی Tongue Appliance fixed و Face mask به منظور درمان بیماران Cl III به علت Maxillary deficiency در کودکان در حال رشد . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
33- مرادی نژاد م، شوکت بخش ر، طوماریان ل، جمیلیان ع، میرکریمی م. ارزیابی نتایج درمان با Tongue Plate و ترکیب Face Mask با اپلاینس متحرک داخل دهانی در بیماران در حال رشد. نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90.
34- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، فهیمی م ، حاج رضایی ر ، بررسی اثر 2 نوع دستگاه فانکشنال در بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد فک پایین . ششمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ، تهران 20-23 دی 90
35- جمیلیان ع ، فهیمی م ، تابان ط ،بررسی اثر 2 نوع Face mask در بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد فک بالا . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
36- بهناز م ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، مقایسه دو روش درمانی Tongue Appliance fixed و Face mask به منظور درمان بیماران Cl III به علت Maxillary deficiency در کودکان در حال رشد . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
37- محبی ش ، جمیلیان ع ، بهناز م ، شوکت بخش ع ، استفاده از Miniscrew ها در درمان دفیشنسی ماگزیلا گزارش موردی . پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 19-22 اردیبهشت 1391.
38- شوکت بخش ر ، پوردانش ف ، جمیلیان ع ، قربانی الف ، بهناز م ، Hyrax application as a tooth born distractor for maxillary deficiency treatment of cleft lip and palate یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک و صورت ایران ، تهران 19-17 October 2012
39- جمیلیان ع ، شوکت بخش ر ، پوردانش ف ، قربانی الف ، فهیمی م Comparison of two procedures for maxillary protraction: bone anchors versus face mask دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، تهران 26-24 October 2012
40- جمیلیان ع ، شوکت بخش ر ، طوماریان ل ، فهیمی م ، تابان ط ، بررسی اثرات کلینیکی دستگاه های Face mask و Tongue plat در بیماران در حال رشد با کمبود رشد فک بالا . پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ، تهران 27-24 اردیبهشت 1392


طرح های تحقیقاتی مصوب

1- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، کمالی ز . بررسی مقایسه ای روش مرسوم به تنهایی وتوام با تحریک بیوالکتریک برمیزان عقب بردن کانین در بیماران ارتودنتیک . سازمان اعتبار دهنده : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، محل اجرا : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 3791/2/10/25/ پ ، 1377
2- جمیلیان ع ، حراجی الف ، ولایی ن . اثر Miniscrew به همراه کش Cl III بر روی رشد فک بالا در بیمارانCl III .سازمان اعتبار دهنده : واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، د/884/پ/21/08 ، 1390
3- ساعدی ب ، جمیلیان ع ، کمالی ز ، بررسی رابطه سن مینایی بامقاومت براکت باند شده درشرایط invitro سازمان اعتبار دهنده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، محل اجرا : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 4411/3 ، 1376


مقالات در کنگره های خارجی

1- Showkatbakhsh R , Jamilian A . Bioelectrical stimulation in orthodontic treatment . 74 th congress of the European orthodontic society and the 71 st congress of the German Orthodontic Society , 2-7 June 1998 ; Mainz , Germany
2- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Bakhshi B . Lower anterior high pull appliance for moderate open bite. 75 th congress of the European Orthodontic Society , 23-26 June 1999 ; Strasbourg ,France
3- Showkatbakhsh R , Jamilian A , Farokian F . Removable appliance application for canine impaction . 75 th congress of the European Orthodontic Society , 23-26 June 1999 ; Strasbourg , France .
4- Showkatbakhsh R , Jamilian A . The effect of pseudopropulsion in Cl II Div I subjects treated with Functional appliance . 75 th congress of the European Orthodontic Society , 23-26 June 1999 ; Strasbourg ,France
5- Jamilian A , Showkatbakhsh R . The effect of on electromagnetic field on tooth movement . 78 th congress of the European Orthodontic Society , 4-8 June 2002 ; Sorrento , Italy
6- Jamilian A , Showkatbakhsh R . Pre _ ortho determination of failure in orthognathic surgery . 78 th congress of the European Orthodontic Society , 4-8 June 2002 ; Sorrento , Italy
7- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Bakhshi B . A lower anterior high pull appliance for moderate open bite treatment . 78 th congress of the European Orthodontic Society , 4-8 June 2002 ; Sorrento , Italy
8- Jamilian A , Forbood M , Showkatbakhsh R , Boushchry M . The effect of the tongue appliance on the maxilla in growing cleft lip and palate patients . 9 th International Symposium on Dentofacial Development and Function , 13-16 October 2002 ; Istanbul , Turkey
9- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Darvish H . Soft tissue profile changes after mandibular set back in adult Cl III patients . 79 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2003 ; Prague , Czech Republic
10- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Golmohammadi S . The effect of lower first premolar extraction on lower third molar space . 79 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2003 ; Prague, Czech Republic
11- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Argomand B . The effect of tongue appliance on the soft tissue profile of cleft Lip and palate . 79 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2003 ; Prague, Czech Republic
12- Jamilian A , Safaeian SH . Soft tissue changes associated with extraction of four first premolar . 81 th congress of the European Orthodontic Society , 3-7 June 2005 ; Amsterdam , The Netherlands
13- Jamilian A , Rastegarian H , Nobakht S . Effectiveness of Micro10+ , Deconex , Glutaraldehyde on staphylococcus in orthodontic impressions . 81 th congress of the European Orthodontic Society , 3-7 June 2005 ; Amsterdam , The Netherlands
14- Jamilian A ,Ghasemi M , Kaveh B . Clinical effect of 2% chlorhexidine gluconate and a placebo on orthodontic patients . 83 th congress of the European Orthodontic Society , 20-24 June 2007 ; Berlin , Germany
15- Jamilian A , Aminzadeh M . Changes in pharyngeal airway and adenoids after mandibular setback surgery . 83 th congress of the European Orthodontic Society , 20-24 June 2007 ; Berlin , Germany
16- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Toliat M , Sheikholeslam Amiri S , Hadisadegh P . A New concept in functional therapy in Cl II Division 1 subjects . 84 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2008 ; Lisbon , Portugal
17- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Toliat M , Sheikholeslam Amiri S , Hadisadegh P . A New concept in functional therapy in Cl II Division 1 subjects . 84 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2008 ; Lisbon , Portugal
18- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Gholami D , Toliat M . The relation between pogonion advancement and posterior maxillary impaction . 85 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2009 ; Helsinki , Finland
19- Jamilian A , Toliat M , Kamali Z . Treatment of Cl III malocclusion using miniscrews and orthopaedic traction . 85 th congress of the European Orthodontic Society , 10-14 June 2009 ; Helsinki , Finland
20- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Toliat M , Taban T , Emani Z . Comparison of facemask and reverse chin cup therapy in treating class III malocclusions . 86 th congress of the European Orthodontic Society , 15-19 June 2010 ; Portoroz , Slovenia
21- Showkatbakhsh R , Pourdanish F , Ghorbani A , Jamilian A , Behnaz M . Tooth-borne distractor application for anterior maxillary positioning in cleft and palate patients . 86 th congress of the European Orthodontic Society , 15-19 June 2010 ; Portoroz , Slovenia
22- Showkatbakhsh R , Jamilian A , Nori M , Falahiardekani F , Aghaeipour N . A Comparative study of class III treatment with A tongue appliance and reverse pull chin cup . 86 th congress of the European Orthodontic Society , 15-19 June 2010 ; Portoroz , Slovenia
23- Sarkarat F , Jamilian A , Karamifar A , Masoudi A , Taban T . Profile changes after maxillary posterior impaction . 86 th congress of the European Orthodontic Society , 15-19 June 2010 ; Portoroz , Slovenia
24- Behnaz M , Showkatbakhsh R , Jamilian A .Evaluating the results of fixed tongue appliance and face mask application for CL III treatment due to maxillary deficiency in growing patients.22th international congress of Italian orthodontic society. 24-27 November 2010; florance ,Italy
25- Jamilian A, Haraji A, Ghassemi M, Showkatbakhsh R, Taban T. Effects of miniscrew with class III traction and facemask on maxillary deficiency. 87th congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011; Istanbul, Turkey
26- Jamilian A, Ghassemi M, Showkatbakhsh R, Taban T. Effects of facemask and reverse chin cup therapy on maxillary deficiency . 87th congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011; Istanbul, Turkey
27- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Behnaz M .Fixed tongue appliance: A new approach for maxillary deficiency treatment in growing patients. 87th congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011; Istanbul, Turkey
28- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Ghorbani A , Fahimi Hanzaei M , Fetrati A . Comparison of two procedures for maxillary protraction : bone anchors versus facemask . 88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de Compostela Spain
29- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Fahimi Hanzaei M , Fetrati A , Mashayekhi Z . Treatment effects of the R-appliance and twin block in class II division I. 88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de Compostela Spain
30- Showkatbakhsh R, Jamilian A. The needs for advance orthodontic care for craniofacial syndromes, cleft lip and palate and orthognathic surgery patients. 88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de Compostela Spain
31- Showkatbakhsh R, Behnaz M, Jamilian A. A fixed Tongue Appliance and Fixed Facemask application for Class III treatment in growing patients. 88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de Compostela Spain
32- Pourdanesh F, Showkatbakhsh R, Jamilian A .Maxillary advancement by tooth-borne distracter in cleft palate patients who suffering from severe nasal speech .XXI congress of the European association for Cranio-Maxilla-Facial surgery 11-15 September 2012 Dubrovnik, Croatia
33- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Molaee M. Orthodontic space closure versus implant of missing maxillary central incisors: 5 – year follow up. 89th congress of the European Orthodontic Society, 26-29 June 2013; Reykjavik – Iceland
34- Perillo L, Jamilian A, Showkatbakhsh R, Eslami S, Ghassemi A tooth-borne distraction osteogenesis versus conventional le fort I in maxillary advancement of cleft lip and palate patients. 91st congress of the European orthodontic society, 13-18 June 2015; Venice -Italy
35- Rosa M, Jamilian A, Perillo L, orthodontic space closure versus implants in cases with missing maxillary incisors: a follow-up study. 91st congress of the european orthodontic society, 13-18 June 2015; Venice –Italy
36- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Eslami S, Taban T, Perillo L. The effects of facemask and reverse chin cup on maxillary deficient patients. 8th international Orthodontic Congress 27th-30 September 2015 London. England
37- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Eslami S, Taban T, Perillo L. The effects of face mask and tongue Plate on maxillary deficiency in growing Patients: a randomized clinical trial. 8th international Orthodontic Congress 27th-30 September 2015 London. England


مقالات در مجلات خارجی

1- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Boushehry M . The effect of tongue appliance on the nasomaxillary complex in growing cleft lip and palate patients . J Indian soc pedod prev dent Sep 2006 ;24(3): 136-139
2- Emami Meibodi Sh , Jamilian A , Showkatbakhsh R . The effect of anterior inclined plane treatment on the dentoskeletal of Class II division I patients . J Indian soc pedod prev dent Jul-Sep 2007 ; 25 (3) : 130-132
3- Jamilian A , Nayeri F, Babayan A : Incidence cleft lip and palate in Tehran . J Indian soc pedod prev dent Oct-Dec 2007 ; 25(4) : 174-176
4- Jamilian A, Gholami D, Toliat M, Safaeian SH. Changes in facial profile during orthodontic treatment with extraction of four premolars . Orthodontic waves 67 (2008) 157 –161
5- Jamilian A, Ghasemi M, Gholami D, Kaveh B. Clinical effects of 2% chlorhexidine gel on patients undergoing orthodontic treatment . Orthodontic waves 67 (2008) 162 –166
6- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Eslamian L. Treatment effects of R-appliance and Bionator in Class II division 1 malocclusion. Iranian Journal of Orthodontics. 2008; 3: 52-58
7- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Gholami D, Kamali Z. The relation between pogonion advancement and posterior maxillary impaction. Journal of craniofacial surgery 2009; 20: 841-843
8- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Kamali Z .R-Appliance: A different design in functional therapy in Cl II Div I malocclusion. International journal of orthodontics 2009; 20(2): 11-15
9- Jamilian A, Showkatbakhsh R. The Effect of Tongue Appliance on the Maxilla in Class III Malocclusion due to Maxillary Deficiency. International journal of orthodontics 2009; 20(3): 11-15
10- Jamilian A, Showkatbakhsh R .Treatment of maxillary deficiency by miniscrew implants – a case report. Journal of Orthodontics 2010; 37, 56–61
11- Showkatbakhsh R, Jamilian A. A novel approach in treatment of maxillary deficiency by reverse chin cup. International journal of orthodontics2010; 21(2): 27-31
12- Showkatbakhsh R, Jamilian A. Opening or closing space for replacing upper incisors. Two case reports. Rev Esp Ortod. 2010; 40(3): 181-5
13- Jamilian A, Showkatbakhsh R. Non-surgical treatment of mandibular deviation: a case report. Australian Orthodontic Journal. 2010; 26(2): 201-205
14- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Showkatbakhsh M. The effect of Pulsed Electromagnetic Field on tooth movement acceleration. World journal of orthodontics. 2010; 11(4); e52-56
15- Jamilian A, Toliat M, Etezad S. Prevalence of malocclusion and index of orthodontic treatment need in children in Tehran. Oral Health Prev Dent. 2010; 8(4): 339-43
16- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Amiri SS. Treatment effects of the R-appliance and twin block in Class II division 1 malocclusion. Eur J Orthod. 2011 Aug; 33(4):354-8
17- Jamilian A, Saghiri AM, Sheibaniniya A, Kamali Z, Mousavi K. Tensile Strength of Orthodontic Elastomeric Chains- In vitro Orthodontic CYBER Journal. January, 2011
18- Ghassemi M; Jamilian A; Fritz U; Riediger D; Ghassemi A: Orthodontic treatment after autotransplantation. Angle Orthod. 2011 Jul; 81(4):721-5
19- Showkatbakhsh R, Jamilian A. A Novel Method of Maxillary Deficiency Treatment by tongue plate – a case report. International journal of orthodontics 2011; 22(1): 31-34
20- Jamilian A, Nasoohi N, Sheibanini A, Kamali Z Hakimi Meibodi M . Tensile Strength of Orthodontic Elastomeric Ligatures – In Vitro Ortho Update 2011; 4: 53–55
21- Jamilian,A,Saghiri A, Ghasemi M, Ghasemian A, Borna N, Kamali Z. The effects of two mouth rinses on shear bond strength of orthodontic brackets - An In-vitro study. Virtual Journal of Orthodontics June, 2011: http://www.vjo.it/
22- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Pourdanesh F, Ghorbani A, Behnaz M. Hyrax Application as a Tooth-Borne Distractor for Maxillary Advancement. Journal of Craniofacial Surgery 2011: 22(4)
23- Moshref M, Jamilian A, Lotfi A, Showkatbakhsh R. Oral Squamous Cell Carcinoma Associated with a Dental Implant – a case report and literature review. J Clin Exp Dent. 2011; 3(2): e166-8
24- Showkatbakhsh R, Jamilian A. Treatment of Class III patient: a case report. Australian Orthodontic Journal. 2011; 27(1): 69-74
25- Jamilian A, Haraji A, Showkatbakhsh R, Valaee N. The Effects of Miniscrew with Class III Traction in Growing Patients with Maxillary Deficiency. International Journal of Orthodontics 2011; 22(1), 25–30
26- Showkatbakhsh R , Jamilian A , Behnaz M .Treatment of Maxillary Deficiency by Miniplates: A Case Report. ISRN Surgery; 2011:854924. doi: 10.5402/2011/854924
27- Showkatbakhsh R, Meybodi SE, Jamilian A, Meybodi SA, Meybodi EM. Treatment effects of R-appliance and Anterior Inclined Bite Plate in Class II, Division I malocclusion. J Appl Oral Sci. 2011 Dec; 19(6): 634-8.
28- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Taban T. The effects of fixed and removable face masks on maxillary deficiencies in growing patients. Orthodontics (Chic.). 2012;13(1):e37-43
29- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Ghassemi M, Ghassemi A, , Taban T , Imani Z. The effects of facemask and reverse chin cup on maxillary deficient patients. Journal of Orthodontics. 2012:39, 95–101
30- Pourdanesh F, Sharifi R, Mohebbi A, Jamilian A, Effects of maxillary advancement and impaction on nasal airway function. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Nov;41(11):1350-2
31- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Tehrani A, A Novel Approach for Treatment of Mandibular Deficiency with Vertical Growth Pattern. Int J Orthod Milwaukee. 2012 Summer;23(2):23-7
32- Pourdanesh F, Sayyedi A, Jamilian A, Yaghmaei M, Application of self-recorded photos using mobile phones in maxillofacial surgery . Journal of mobile technology in medicine. 2012 1:3:46-49
33- Showkatbakhsh R, Jamilian A. The necessity to establish surgical orthodontic fellowship program for orthodontists. Prog Orthod.2012 Nov;13(3):260-5.doi: 10.1016/j.pio.2012.02.002. Epub 2012 May 8
34- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Taban T, Golrokh M. The effects of Face mask and Tongue Appliance on Maxillary Deficiency in growing patients: A randomized clinical trial. Prog Orthod. 2012 Nov;13(3):266-72. doi: 10.1016/j.pio.2011.12.004. Epub 2012 Apr 9
35- Showkatbakhsh R, Jamilian A , Mashayekhi Z,A Novel Approach in Treatment of Open bite: A case report. Int J Orthod Milwaukee. 2013Spring ;24(1):29-32
36- Showkatbakhsh R, Castaldo M.I , Jamilian A , Padricelli G, Fahimi Hanzayi M , Cappabianca S , Perillo L . Treatment effects of R-Appliance and fränkel-2 in class II division 1 malocclusions. European journal of paediatric dentistry.. 2013 Mar;14(1):17-22
37- Showkatbakhsh R, Toumarian L, Jamilian A, Sheibaninia A, Mirkarimi M, Taban T. The effects of face mask and tongue plate on maxillary deficiency in growing patients: a randomized clinical trial.J Orthod. 2013 Jun;40(2):130-6
38- Showkatbakhsh R, Ghassemi A, Gerressen M, Ghassemi M, Jamilian A, Mohammad S, Pal US. Bone remodeling to correct maxillary deficiency after growth cessation. Natl J Maxillofac Surg. 2012 Jul; 3(2):202-6
39- Jamilian A, Fattahi FH, Kootanayi NG. Ankyloglossia and tongue mobility. Eur Arch Paediatr Dent. 2013 Jul 17
40- Showkatbakhsh R, Behnia H, Jamilian A, Heydarpour M, Fetrati A. Lefort 1 osteotomy in a beta-thalassemia major patient--a case report. Int J Orthod Milwaukee. 2013 Summer; 24(2):15-8
41- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Ghassemi M, Ghassemi A, Shayan A. Maxillary deficiency treatment by fixed tongue appliance –a case report Int J Orthod Milwaukee. 2013 Fall; 24(3):31-4
42- Pourdanesh F, Khayampour A, Jamilian A. Therapeutic effects of local application of dexamethasone during bilateral sagittal split ramus osteotomy surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jul; 72(7):1391-4. doi: 10.1016/j.joms.2013.12.025.
43- Ghassemia M, Hilgers RD, Jamilian A, Hölzled F, Fritza Ul, Gerressene M, Ghassemi A Consideration of Effect of the amount of mandibular setback on the submental region in the planning of orthodontic–orthognathic treatment. Br J Oral Maxillofacial Surg. 2014 Apr; 52(4):334-9. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.01.009.
44- Jamilian A, Parhiz H, Rastegariyan H, Nobakht S. Efficacy of three Disinfectants on Alginate Impressions. Iranian Journal of Orthodontics. 6, 1 (2011/6):32-37
45- Azizi A, Moosavi S, Jamilian A. The relationship between frenulum length and malocclusion. Gen Dent. 2014 Jul-Aug; 62(4):66-7
46- Ghassemi M, Jamilian A, Becker JR, Modabber A, Fritz U, Ghassemi A. Soft-tissue changes associated with different surgical procedures for treating class III patients. J Orofac Orthop. 2014 Jul; 75(4):299-307. Epub 2014 Jul 6
47- Perillo L, Jamilian A, Shafieyoon A, Karimi H, Cozzani M. Finite element analysis of miniscrew placement in mandibular alveolar bone with varied angulations. Eur J Orthod. 2014 Aug 1. pii: cju006.
48- Peyvandi AA, Jamilian A, Moradi E. Relationship between conductive hearing loss and maxillary constriction. J Laryngol Otol. 2014 Aug 15:1-3.
49- Jamilian A, ShowkatbakhshR, Borna N, Perillo L. The Effects of Maxillary Protrusion on Pharyngeal Airway Dimensions. J Dent Probl Solut .2014, 1(1): 101.
50- Jamilian A, Moghaddas O,Toopchi SH,Perillo L, Comparison of Nickel and Chromium Ions Released from Stainless Steel and NiTi Wires after Immersion in Oral B®,Orthokin® and Artificial Salvia. The Journal of Contemporary Dental Practice, July-August 2014;15 (4):
51- Jamilian A, Jamilian M, Darnahal A, Hamedi R, Mollaei M, Toopchi Sh. Hypodontia and supernumerary and impacted teeth in children with various types of clefts. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2014; Feb;147(2):221-5.
52- Jamilian ,Darnahal A, Damani E, Talaeipoor M, Kamali Z, Prevalence of orthodontic treatment need and Occlusal Traits in Schoolchildren . International Scholarly Research Notices. Volume 2014, Article ID 349793, 5 page http://dx.doi.org/10.1155/2014/349793
53- Hamidreza Jamilian, Mehri Jamilian, Alireza Darnahal, Abdolreza Jamilian, Letizia Perillo. A psychological study of people who seek orthodontic treatment: Comparison with untreated controls. APOS Trends in Orthodontics, January 2015, Vol 5, Issue 1
54- Jamilian A, Perillo L, Rosa M .Missing upper incisors: a retrospective study of orthodontic space closure versus implant. Progress in Orthodontics (2015) 16:2 DOI 10.1186/s40510-015-0072-2
55- Showkatbakhsh R, Jamilian A ,Alipanahi M, Perillo L. Treatment Effects of R-Appliance in Vertical Growing Patients-Case Series. Stoma Edu. 2014:1(2)
56- Ghassemi M, Ghassemi A, Showkatbakhsh R, Sayeed Ahmad S, Shadab M, Modabber A, Jamilian A. Evaluation of soft and hard tissue changes after bimaxillary surgery in class III orthognathic surgery and aesthetic consideration. National Journal of Maxillofacial Surgery, Vol 5, Issue 2, Jul-Dec 2014, 157-160
57- Giugliano D, Apuzzo F, Jamilian A, Perillo L. Relationship between Malocclusion and Oral Habits. Davide Giugliano et al. Current Research in Dentistry 2014, 5 (2): 17.21
58- Yassaei S, Jamilian A, Joshan N. Effects of Twin-Block and Faramand-LL appliances on soft tissue profile in the treatment of Class II division 1 malocclusion. Int J Orthod Milwaukee. 2014, Winter; 25(4): 57-62.
59- Grassia V, d'Apuzzo F, DiStasio D, Jamilian A, Lucchese A, Perillo L. Upper and lower arch changes after Mixed Palatal Expansion protocol. Eur J Paediatr Dent. 2014 Dec;15(4):375-80.
60- Grassia V , d’Apuzzo F, Jamilian A, Femiano F, Favero L,Perillo L. Comparison between rapid and mixed maxillary expansion through an assessment of arch changes on dental casts. Progress in Orthodontics. 2015, Dec; 16 (1):89.
61- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Behnaz M, Ghassemi M, Ghassemi A. The short-term effects of face mask and fixed tongue appliance on maxillary deficiency in growing patients--a randomized clinical trial. Int J Orthod Milwaukee. 2015, Spring; 26(1):33-8.
62- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Darnahal A, Baniasad N, Kamali Z. Prevalence of Dental Anomalies in Children with Different Types of Cleft. Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 192–196
63- Jamilian A, Darnahal A, Eslami S, Kiaee B, Kamalee Z, Perillo L. The Relationship between Orthodontic Treatment Need and Oral Health Related Quality of Life of School Children. STOMA. EDUJ (2015), 2 (1), 44-50
64- Ghassemi M, Hilgers RD, Jamilian A, Shokatbakhsh A, Hölzle F, Fritz U, Ghassemi A.Effect of maxillary advancement on the change in the soft tissues after treatment of patients with class III malocclusion. Br J Oral Maxillofac Surg. 2015 Oct;53(8):754-9. doi: 10.1016/j.bjoms.2015.06.001. Epub 2015 Jun 26.
65- Srivastava D, Ghassemi A, Ghassemi M, Showkatbakhsh R, Jamilian A. Use of anterior maxillary distraction osteogenesis in two cleft lip and palate patients. National Journal of Maxillofacial Surgery, 6, 1 Jan-Jun 2015 80-83
66- Pakshir H;Mokhtar A; Darnahal A;Kamali Z; Jamilian A. Treatment Effects of Farmand Appliance in Class II Division 1 Malocclusion. Journal of Research in Dental & Maxillofacial Sciences, 1, 1, 2015 22-27


گواهی ثبت اختراع

1- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع . روش داخل دهانی با استفاده ازتحریکات بایوالکتریکال برای کاهش زمان درمانهای ارتودنسی شماره دفتر ثبت اختراع 26675 ، 1379/7/9 .
2- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، بهناز م. دستگاه زبانی ثابت برای درمان رشد ناقص فک بالا در بیماران مال اکلوژن کلاس سه. شماره دفتر ثبت اختراع 72049 ، 1/8/1390 .
3- شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، دهقان منشادی ف. دستگاه فانکشنال برای درمان رشد ناقص فک پایین در کودکان. شماره دفتر ثبت اختراع 72663 ، 12/9/1390 .
4- - Jamilian A, Showkatbakhsh A, Method and System for Treatment of Maxillary Deficiency Using Miniscrews. US 8,414, 291 B 1. Apr, 9, 2013.
5- Showkatbakhsh A, Jamilian A, Tongue Plate, USD742525 S1, Nov 3, 2015


poster presentation درکنگره های داخلی

1- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع، تسریع حرکت دندانها با استفاده ازPEMF . اولین کنگره ارتودنتیستهای ایران ، 28-29 شهریور 1381 ؛ تهران، ایران .
2- جمیلیان ع، شوکت بخش ع . استفاده از LAHPH در درمان Open Bite متوسط . اولین کنگره ارتودنتیستهای ایران ، 28-29 شهریور 1381 ؛ تهران ، ایران .
3- جمیلیان ع، شوکت بخش ع، گل محمدی س . The effect of lower first premolar extraction on the space of lower third molar دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران ، 3-1 مردادماه 1382 ؛ مشهد ، ایران .
4- جمیلیان ع ، شوکت بخش ع، درویش ه . The effect of mandibular set back in the soft tissue profile دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران، 3 -1 مرداد ماه 1382 ؛ مشهد ، ایران .
5- بهناز م ، شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، ارزیابی استفاده از دستگاه زبانی ثابت برای درمان بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد ماگزیلا . نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90
6- مرادی نژاد م ، شوکت بخش ع ، طوماریان ل ، جمیلیان ع ، میرکریمی م ، ارزیابی نتایج درمان با Tongue plate و ترکیب Face mask با اپلاینس متحرک داخل دهانی در بیماران در حال رشد . نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ، مشهد 30-28 اردیبهشت 90


پایان نامه های تحقیقاتی

1- فتاحی ز. استاد راهنما : جمیلیان ع . تغییرارتفاع صورت دررابطه با پلان اکلوزال دربیماران Cl III درجراحیهای Set backمندیبل . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1728 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 80-1379
2- فاعلی ف . استاد راهنما : جمیلیان ع . اثردستگاه هیبرید فانکشنال بر آسیمتری مندیبل دربیماران درحال رشد . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1750 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 80-1379
3- درویش ه . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات بافت نرم به دنبال جراحی فک پایین دربیماران Cl III . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1818 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
4- مراحل اولیه تکامل EARLY STAGES OF DEVELOPMENT
5- معتمدی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . عوارض ناشی از عدم درمان کراس بایت . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1821 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 80-1379
6- قراچورلو ش . استاد راهنما : جمیلیان ع . درمان آسیمتری مندیبل در بالغین به روش ساژیتال استئوتومی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1838 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
7- باستانی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی میزان تغییرات خارقدامی بینی دربیماران شکاف لب وکام به دنبال استفاده از Tongue Appliance . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1859 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
8- ارجمند ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی پروفایل بافت نرم بیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهر تهران طی سالهای 81-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1888 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
9- گل محمدی س . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی اثر بیرون آوردن دندان پره مولراول فک پایین روی فضای مولرسوم . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1902 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
10- ایزدی ن .استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . بررسی اثر پلاک متحرک ارتودنسی برمیزان کاندیدا آلبیکنس . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1904 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
11- سعیدزاده پ . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . بررسی اثر پلاک متحرک ارتودنسی برمیزانpH دهان . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1922 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 81-1380
12- سبب شناسی مشکلات ارتدنسی THE ETIOLOGY OF ORTHODONTIC PROBLEMS
13- عباسی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور : فربود م . بررسی میزان تغییرات ارتفاع قدامی صورت متعاقب کشیدن دندان پره مولراول دربیماران مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در سالهای 80-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 3048 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
14- دولوقاجار س . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . بررسی رابطه استفاده از دستگاههای متحرک ارتودنسی با تعداد میکروارگانیسم استرپتوکک موتانس . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 3072 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
15- فرازمند ر . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات سفالومتریک وعوامل مرتبط با آن درافراد با دندانهای مولاراول دائمی فک پایین کشیده شده ,مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در سالهای 80- 1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 3079 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 82-1381
16- صفائیان ش . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات سفالومتریک بافت نرم بیماران Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion پس ازدرمان درکلینیک های ارتودنسی تهران درسالهای 81-1376 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 5006 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
17- اعتضاد س . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نیازبه درمانهای ارتودنسی دردانش آموزان دختر16-14 ساله شهرتهران درسال تحصیلی 82-1381 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 5024 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
18- نوبخت س . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین . مقایسه اثرضدباکتریایی Glutaraldehyde , Deconex , Micro10+ برمیزان باکتری استافیلوکک اورئوس درقالب های آلژیناتی .مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 5039 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
19- یوسف پور ا . استاد راهنما : برادران نخجوانی . استاد مشاور: جمیلیان ع . بررسی شیوع آنومالیهای دندانی دربیماران مراجعه کننده به کلینیک آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی درسالهای 80-1379 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6007 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
20- طباطبایی ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی اندازه فضای حلقی دربیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به مطب خصوصی درشهر تهران طی سالهای 81-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6022 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
21- فلاحی ل . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی دستگاه داخل دهانی Tongue Appliance دربیماران Cl III مبتلا به عقب رفتگی فک بالا مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهر تهران در سالهای 1382-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6023 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
22- سپهیار ر . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: قاسمی م . بررسی رابطه کرودنیگ دندانهای قدامی فک پایین با وضعیت پریودنشیوم . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6035 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
23- الماسی آ . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی مرفولوژی مهره اول گردنی با وضعیت مال اکلوژن دربعدساژیتال درمراجعین به مطب خصوصی شهرتهران درسال82-1380 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 6051 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
24- برنا ن . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی فضاهای حلقی دربیماران Cl III از نوع Maxillary Deficiency مراجعه کننده به مطب خصوصی طی سالهای77-1382 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 7005 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
25- شیخ الاسلامی ش . استاد راهنما : جمیلیان ع. بررسی تغییرات دنتواسکلتال درمان, به دنبال استفاده ازدستگاه Twin block بیماران Cl II Div I مراجعه کننده به مطب خصوصی شهرتهران درسالهای1383-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 7060 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛84-1383
26- هادی صادق پ . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج اثردستگاه Twin block برروی پروفایل بافت نرم بیماران Cl II Div I مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سالهای 83-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 7062 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
27- سبزقبایی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان Expansion فک بالا برروی انحراف فک پایین دربیماران مبتلا به کراس بایت خلقی دردورانMixed Dentition مراجعه کننده به مطب خصوصی در سالهای 84-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 8045 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
28- بابایان آ . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور: نیری ف . بررسی شیوع شکاف لب وکام دربیمارستان دولتی امام خمینی شهرتهران درطی سالهای83-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9016 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 85-1384
29- آزاده ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی موقعیت استخوان لامي دربیماران اسکلتال ,Cl I Cl II Div I مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهرتهران درسالهای 84-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9025 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 85-1384
30- امین زاده م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسي تغييرات فضاي حلقي وآدنوئيد پس از جراحي setback منديبل در بيماران مبتلا به مال اكلوژن CL III ناشي از پروگناتيسم منديبل مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در تهران طي سالهاي84-1378 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9044 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 85 -1384
31- مرادی ا . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور : پیوندی ع . بررسی رابطه تنگی فک بالا با میزان شنوایی انتقالی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 9073 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85-1384
32- جواهری م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی تغییرات ارتفاع عمودی صورت وعوامل مرتبط در افراد CL III بالغ ، بعد از set back مندیبل درطی سالهای 84-1378 مراجعه کننده به یک مطب خصوصی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 10016 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
33- ماهر م .استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی موقعیت استخوان هایوئید متعاقب جراحی Set back مندیبل در بیماران Cl III مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران در سالهای 83-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره7089 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
34- امین زاده م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی تغییرات فضای حلقی وآدنوئید پس از جراحی set back مندیبل در بیماران مبتلا به مال اکلوژن Cl III ناشی از پروگناتیسم مندیبل مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درتهران طی سالهای 84-1378 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره9044 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
35- کاوه ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور قاسمی م . بررسی اثر ژل کلرهگزیدین 2% بر وضعیت لثه بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره11010، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 86- 1385
36- قاسمیان الف . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور قاسمی م . مقایسه تاثیر دو دهان شویه Orthokin و Oral B بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط In vltro . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره17027، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 88- 1387
37- مسعودی مطلق الف . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور سرکارات ف . بررسی تغییرات پروفایل بافت نرم صورت و عوامل مرتبط با آن متعاقب جراحی Lefort 1 در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی بین سالها 87-1382 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 17028، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
38- حکیمی میبدی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور نصوحی ن . بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای الاستومری ارتودنسی . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 15051، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
39- موسوی ک . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور صغیری م . بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی مقاومت کششی چین های الاستومری . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 15082، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
40- رضوانی نژاد ر . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور مهرشادیان م ، ولایی ن . بررسی میزان صحت متدولوژی بازنگری منابع و اطلاعات موجود و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های سال تحصیلی 87-86 در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 18045 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
41- ایمانی ز . استاد راهنما : جمیلیان ع . مقایسه نتایج درمانی Face mask با دستگاه Reverse chin cup در بیماران Cl III مبتلا به عقب رفتگی فک بالا ، مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در بین سالها 89-1385 در شهر تهران ، پایان نامه شماره 19014 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 90- 1389
42- لسانی م ، استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی اثرQUIZ بر میزان یادگیری دانشجویان دندانپزشکی در بخش ارتودنسی ، پایان نامه 19003 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 90- 1389
43- تابان ط ، استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی Tongue Appliance با Facemask در بیماران با مال اکلوژن کلاس III با کمبود رشد فک بالا، مراجعه کننده به مطب خصوصی در شهر تهران در سالهای 1382-89 ، پایان نامه 22061 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 91- 1390
44- غلامی کوتنایی ن ، استاد راهنما جمیلیان ع ، استاد مشاور حاجی فتاحی ف .بررسی طول فرنوم لینگوال و عوارض مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران سال 91-1390 ، شماره پایان نامه 23544 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 92- 1391
45- - موسوی س ، استاد راهنما جمیلیان ع ، استاد مشاورعزیزی ا. بررسی رابطه طول فرنوم لینگوال با مال اکلوژن . شماره پایان نامه23543 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 92- 1391
46- توپچی ش، استاد راهنما جمیلیان ع. مقایسه تاثیر بزاق مصنوعی و دهانشویه های Oral B و Orthokin بر میزان آزادسازی یونهای نیکل و کروم در دو نوع سیم ارتودنسی. شماره پایان نامه 23922 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ، 1391-92.
47- صنایعی ش، استاد راهنما جمیلیان ع. برسی رابطه مال اکلوژن درمان شده با کیفیت زندگی. شماره پایان نامه 23942 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1393-92.
48- دامنی ا، استاد راهنما جمیلیان ع. برسی شیوع مال اکلوژن در دانش آموزان دختر 15-17 ساله شهر تهران در سال تحصیلی1392. شماره پایان نامه 23966 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1393-92.
49- حسینی خو ن، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاور دلورانی ع، ضغیری م ع، مقایسه تاثیر سطح مقطع گرد با مربع مستطیل سیم های نیتینول بر میزان آزادسازی یون های Ni و Ti (مطالعه Invitro)، شماره پایان نامه 21020 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1394-93.


پاور پوینت های آموزشی

منوی دسترسی